Privacyverklaring

Niet alleen uw behandeltraject wordt met de grootst mogelijke zorg verzorgd binnen RealHealth, maar ook uw persoonsgegevens. U wilt tenslotte niet dat uw gegevens op straat komen te liggen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Pasfoto

Om snel een beeld te hebben bij het dossier wanneer u belt of wanneer er overleg plaats vindt.

Voor- en achternaam

Als u patiënt wordt moeten wij weten wie u bent. Wij willen immers zeker weten dat de juiste persoon de juiste behandeling krijgt.

Geslacht

Om u op een juiste manier te kunnen benaderen, is het noodzakelijk dat wij weten wat uw geslacht is.

Geboortedatum

Uw geboortedatum is noodzakelijk om uw identiteit vast te stellen en wij hebben uw geboortedatum nodig om intern en met andere behandelaars te kunnen communiceren.

Adresgegevens

Wij hebben uw adresgegevens nodig om u met de post zonodig informatie te kunnen versturen.

Telefoonnummer

Wij hebben uw telefoonnummer nodig omdat wij u bellen om afspraken in te plannen. Daarnaast kan een afspraak vanwege onvoorziene omstandigheden niet doorgaan. Wij willen u dan snel kunnen bereiken.

E-mailadres

Wij hebben uw e-mailadres nodig omdat u hier bevestigingen en herinneringen voor afspraken ontvangt. Ook gebruiken wij uw e-mailadres om vragenlijsten m.b.t. wetenschappelijk onderzoek toe te sturen.

Specifieke en algemene vragenlijsten

Deze worden voorafgaand verstuurd en worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en ter evaluatie van ons programma. Deze vragenlijst wordt op vier meetmomenten afgenomen (voor de intake, op de laatste trainingsdag, na een maand en na een jaar) en maakt het verloop van de klachten over de tijd inzichtelijk. Het laat zien op welke onderdelen ons programma effect heeft gehad. Daarnaast gebruiken we deze informatie deels ter voorbereiding van de intake om een inschatting te maken of ons programma passend is of niet. De keuze van de vragenlijsten is gemaakt op grond van de ICHOM Low Back Pain (International Consortium for Health Outcomes Measurement), zodat de restultaten ook internationaal vergeleken kunnen worden. Bij verwerking m.b.t. wetenschappelijk onderzoek wordt data anoniem verwerkt.

RealHealth verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Ras

Wij vragen niet specifiek naar uw ras, maar als u bij ons komt wordt er wel een foto van u gemaakt die in uw persoonlijke patiënten dossier komt te staan. Dit doen wij omdat we voor een veilige behandeling zeker willen weten dat we de juiste persoon voor ons zien. Een foto helpt daar bij.

Gezondheid

Uw behandeling kan alleen veilig verlopen als wij alle informatie over uw gezondheid weten. Denk bijvoorbeeld aan hartafwijkingen en allergieën.

Burgerservicenummer (BSN)

Zorgverleners zoals RealHealth zijn verplicht het burgerservicenummer (BSN) van hun patiënten vast te leggen in hun administratie. Dit staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). Het BSN in de zorg wordt gebruikt om:

  • fouten te voorkomen bij de uitwisseling van financiële en medische gegevens;
  • eenvoudiger te declareren bij de zorgverzekering;
  • persoonsverwisseling te voorkomen;
  • betere bescherming te bieden tegen identiteitsfraude.

Zorgverleners moeten controleren of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. Daarom vragen erkende zorgverleners patiënten om een geldig identiteitsbewijs.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Realhealth verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om zo veilig en goed mogelijk te kunnen behandelen. Als RealHealth niet goed op de hoogte is van iemands gezondheid, kan dat gevolgen hebben bij de behandeling.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om uw verblijf tijdens de behandeling goed te organiseren verstrekt RealHealth uw NAW gegevens aan het hotel waarmee we samenwerken.
  • RealHealth verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor een veilige medische behandeling.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RealHealth bewaart uw persoonsgegevens conform de wettelijke bewaartermijn ‘of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit’. Een behandelaar is alleen in staat om goede zorg te (blijven) bieden als de gegevens lang bewaard blijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

RealHealth verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RealHealth blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

‘Op ziekenhuiswebsites kijken bedrijven met je mee’ en ‘Ziekenhuiswebsites volgen in strijd met wet bezoekers via cookies’, dit kopte verschillende media.

Uw bezoek aan realhealth.nl is een veilig bezoek

Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op de computer wordt opgeslagen. Cookies zijn onder te verdelen in tracking cookies en technische cookies. RealHealth maakt geen gebruik van tracking en/of technische cookies. Met betrekking tot de automatisering werkt RealHealth samen met Verweijen ICT, een bedrijf dat ons ict-systeem faciliteert en dat zorg draagt voor de opslag en verwerking van alle digitale gegevens. Met dit bedrijf is een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt die het privacybeleid ondersteunen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RealHealth en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wanneer u ons vraagt om uw gegevens naar een andere organisatie door te sturen, sturen wij alleen de gegevens door die betrekking hebben op de relevante indicatiestelling. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar realhealth@maartenskliniek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot dossierinzage door u is gedaan, maken wij een afspraak met u op onze locatie en vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te nemen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. RealHealth wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege…

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RealHealth neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via realhealth@maartenskliniek.nl

Functionaris gegevensbescherming

Wanneer er een vermoeden bestaat dat RealHealth slordig, onveilig of niet volgens de wet met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de Maartenskliniek. Deze is te bereiken via privacy@maartenskliniek.nl. Verder kunt u uw vragen over persoonsgegevens, opvraging van uw eigen dossier, inzage en wijzigingen van persoonsgegevens doorgeven aan het secretariaat van RealHealth, tel. 024-6841640. Meer informatie over het takenpakket en verantwoordelijkheden van de FG kunt u lezen op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.